SZMO zászló 1

 2024. JÚNIUS 1. AZ ÚJ ARANYKORI KORSZAK 4. ÚJ ESZTENDEJE!

AZ ÚJ KORSZAK ÚJ TÖRVÉNYEI 2020. MÁJUS 31-ÉN LETTEK KIHÍRDETVE AZ EMBERISÉG JAVÁRA ÉS BOLDOGULÁSÁRA!

Addig, amíg ugyan ezen a napon Magyarország férfi hangos szószólói, azzal voltak elfoglalva, hogy kinek is a legjobban a lábára való Hamupipőke saját cipellője, addig egy csendes, harmónikus helyen nagy dolgok voltak történőben.

Erről meg sem nyikkant a média, meg nagyon senki sem, ezért hát én bizony világgá kürtölöm a nagyon különleges eseményt!

HA SZERETNÉL TUDNI A VALÓBAN IGAZI LÉNYEGRŐL EBBEN A CIRKUSZI MUTATVÁNYOKTÓL HANGOS IDŐKBEN, AKKOR FELTÉTLEN OLVASD EL AZ ALÁBBI SZÖVEGET, MERT FONTOS KOCKÁKAT TALÁLSZ BENNE AZ ÚJ ARANYKOR FELEPÍTÉSÉHEZ.
ARANYKOR CSAK ÉS KIZÁRÓLAG OTT LESZ A FÖLDÖN, AHOL MINDAZ MEGADATOTT, AMI NEKÜNK ITT MAGYARORSZÁG EGY PICINY SZEGLETÉBEN!! IGEN! JÓL OLVASTAD!!
AZON KEVESEKNEK, AKIKNEK TUDATA MÉG TISZTA TUDOTT MARADNI, AZOK TISZTÁN ÉS VILÁGOSAN LÁTJÁK A LÉNYEGI ÁTALAKULÁSOKAT EHHEZ A FOLYAMATHOZ!
NEM A POLITIKUSI RENDSZERRŐL BESZÉLEK, HISZ ŐK A RÉGI VASKORI RENDSZER MŰKÖDTETŐI.. ÉN TELJESEN MÁSRÓL SZÓLOK! EGÉSZEN PONTOSAN ARRÓL AZ ARANYKORRÓL, AMI CSENDBEN UGYAN, DE BIZTOSAN ÉPÜL ITT ÉS MOST ELSŐKÉNT A VILÁGON..


AZ ALÁBBIAKBAN IDÉZEM ILARA, A VILÁG LEGMAGASABB SZINTEN FELAVATOTT SZAKRÁLIS VEZETŐJÉNEK 4. ÚJ ÉVET KÖSZÖNTŐ BESZÉDÉT

A Szakrális Magyarország 4. újévi ünnepe - Szeged Vértó Nemzeti Emlékhely - A SZERETET ÉS ÖSSZETARTOZÁS PILLANATAI...

Szeretettel köszöntöm a Szakrális Magyarország honpolgárait,
Vendéglátóinkat és kedves látogatóinkat itt a Szeged Vértói nemzeti emlékhelyen!
Jeles nap okán gyűltünk össze, hiszen a SZMO június 1-én az új világkorszak 4. új esztendejét ünnepli.
Más okból is kitüntetett nap ez a mai, hiszen ma első alkalommal kerülnek közterületre a MAGURA védőszimbólumot tartalmazó zászlóink és a Magyarország a Szív országa békezászló is. Ezzel is szeretnénk megmutatni, hogy a SZMO mint szuverén állam maximálisan elkötelezett a béke, a világbékesség oldalán.
Mai beszédemben szeretnék Önöknek a világbékesség és a saját sorsunkat illetően elmondani néhány nagyon fontos dolgot, különös tekintettel arra, hogy az elmúlt évszázadokban a magyarság nagyon megfeledkezett önmagáról, eltávolodott az önazonosságától és a magyar lelkiségtől kifejezetten idegen eszméket tett magáévá… és ez valakiknek jó, de azok nem a magyarok.
A magyar ember vergődik és nem is tudja, mi a baja, mi rágja a lelkét...mitől érzi magát idegenül ebben a világban...és megadóan elfogadja, hogy vele van a baj…
Igen tényleg vele, mert elhagyta az identitása alapját szolgáló hitét.
A Magyar Nemzet emberemlékezet óta ANYAHITŰ volt … és maradt, … hiszen évszázadok óta zarándokolnak a magyar emberek lelki megnyugvásért a Csíksomlyói Boldogasszonyhoz
A Római Birodalom továbbéltetése okán a kereszténység erőszakosan hódított, de ennek ellenére sem tudták a Kárpát medencében letelepedett magyarságot és az európai ősvallás híveit - mint druidák, gallok, skandinávok stb – egyértelműen az atya tiszteletére kényszeríteni. Ezért a római egyház az ősmúltban felmagasztalt Nagyboldogasszony kultuszt összemosta a kereszténységgel, és azóta Szűz Máriát azonosítják vele. Ezzel a módszerrel enyhítették a hajdani népek merev ellenállását a judeo-keresztény római egyházzal szemben.
Azonban ez a két női minőség alapvetően különbözik egymástól!
Az anyahitű népek NAGY ANYÁ-ja, MAGNA MATER-e – akit INANNA, ANAHITA, ISTÁR, NUT, DINGIR, (tenger) néven stb... koronként és tájegységenként más-más nevekkel illettek,- az ÉLET feletti végtelen hatalom megtestesítője volt.
Azt az erőt és korlátlan hatalmat képviselte, amely EGYENSÚLY-t, HARMÓNIÁ-át teremt a világban, és működésének következménye a REND, EGYSZERŰSÉG és BÉKESSÉG. (Nagh-Bau-Dugh Assunu: Nagyboldogasszony, a nagy építő és lebontó asszony = a Világügyelő.)
Szűz Mária alakja pusztán egy a fiát sirató gyámolításra szoruló anya, a mindenség feletti uralomtól megfosztva.

A másik különbség az, hogy a MAGNA MATER nem egyszerűen egy elképzelt, eszményi figura volt az ősmúltban, hanem mindig is élő személyként, a VILÁGÜGYELŐ-i szerepkör birtokosa volt. Mindenkor ŐT ILLETTE a VILÁG KORONÁJA, amely az emberi világban az igazságosság és békesség szimbólumát testesítette meg, amely az Isteni joggal megegyező törvények alkotására adott felhatalmazást. (lsd. MAAT törvényei)
A korona formája zárt bimbóra emlékeztet, tetején nyolc ágú liliommal, benne a szent madárral, és oldalán három sorban angyalok, liliomok és gyöngyök.

Ez az ősi női korona, a SZENT TIARA kb. ie. 500-ban eltűnt/megsemmisült, de hiteles másolat és rajzok ma is rendelkezésre állnak.
A római egyház sok évszázadon keresztül a SZENT TIARA felségjogán regnált, és koronázta pápáit az egyetemesség jegyében. Az egyház a kánonjogát, valamint a pápák tévedhetetlenségének alapeszményét is innen származtatja. Ez az elbitorolt kánonjog biztosított jogalapot a tengerjog, kereskedelmi jog, valamint a világ pénzei feletti rendelkezés jogának kialakítására.
Mivel a VILÁGÜGYELŐ MAGNA MATER VILÁG KORONÁJA az isteni igazság és a bolygó összes élőlényére kiterjedő első számú szuverén hatalom birtokosa és szimbóluma, így a belőle fakadó jog is mindenre és mindenkire kiterjed. (ebből az eszmei forrásból fakad a magyar szentkorona szentségének hitrendszere és jogrendje is)
A legfőbb különbség a isteni működés megtestesülésének nő-idoljában van.
Az anyahitű világkép nőmodellje az erős, magabiztos, sokrétű tudással rendelkező, valós hatalommal bíró asszony, aki felett a férfi nem uralkodhat, hanem engedelmeskedik neki. (az asszony szó eredendően a hatalommal bíró nemes nőt jelent) Ezzel szemben a judeo-keresztény ideológia erőszakkal megfosztotta a nőket hatalmuktól, társadalmi szerepüktől és befolyásuktól.

Ennek kiteljesedése a boszorkányüldözések idejére tehető, és azóta a nők szerepe a világban: a szolgaság, megalkuvás és a teljes jogfosztottság lett. Mindez kihatott az Élet minden területére, a népek lelkületére, igazságérzetére, moráljára és általános viselkedésére. Ennek a jogfosztásnak köszönhető, hogy az emberiség mostanra morális csődtömeggé, rablók, haramiák és fosztogatók prédájává vált. Amennyiben semmi nem változna, a bolygó teljes élővilága is halálra volna ítélve...

Mivel a római egyház tudatában volt, hogy a Szent Nőiség ereje vissza fog térni a világba, különféle próféciák okán 1931. május 13-án a teljes portugál püspöki kar elzarándokolt Fatimába, és felajánlották az országot Mária Szeplőtelen Szívének. A felajánlás a Szűzanya különleges oltalmának köszönhetően megmentette Portugáliát a második világháború borzalmaitól.

Hálából a portugál asszonyok arany ékszereikből és körülbelül háromezer drágakőből koronát készíttettek, mellyel XII. Piusz pápa 1946-ban megkoronáztatta a kegyszobrot, és elrendelte Máriának, mint a Világ Királynőjének ünnepét, és ezzel szimbolikusan visszaadták a hatalmat az Istenanyának. Ugyanakkor ezzel azt a látszatot keltették, hogy Szűz Mária a Világ Királynője, és gyakorlatilag elébe mentek a hagyományok szerinti Szent népből származó valódi, élő Világkirálynő megjelenésének, aki a SZENT TIARA jogán a valódi Világügyelői hatalom gyakorlására jogosult.

Következőképpen ajánlották fel a világot neki, amely szöveg rendkívül figyelemre méltó:
„Ó emberek és népek Anyja! Te, aki ismered minden szenvedésüket és reményüket; te, aki anyai szíveddel érzed a világban folyó összes harcot a jó és a rossz, a világosság és a sötétség között, halld meg kiáltásunkat, melyet a Szentlélektől indítva közvetlenül a te Szívedhez intézünk: öleld át az Anya és az Úr Szolgálóleánya szeretetével emberi világunkat, melyet – az emberek és népek földi és örök sorsa miatti nyugtalansággal – fölajánlunk és neked szentelünk!

Mindenekelőtt neked ajánljuk és szenteljük azokat az embereket és nemzeteket, amelyeknek különösen szükségük van erre. Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja! Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején!”
Az Istenanya – nem Szűz Mária - többször jelezte visszatérését, de szinte minden megnyilvánulás keresztény narratíva szerint, a fennálló status quo szócsövén keresztül jutott a világba.

Így volt ez a 2012-es világvégét, a nagy váltást jelentő maya próféciákkal is. Ennek még az a különlegessége, hogy a prófécia szerint ha a Nagy Anya tanítása 13 éven belül nem válik elfogadottá, akkor az emberi világ alászáll és nagyon hosszú időre sötétség borul a földre.
Valójában minden azt súgja, hogy az embereknek változniuk kellene és teljes odaadással Természet Isten Anya felé kellene fordulni, de kötve vannak ósdi ideológiákkal, hamis rögeszmékkel és túl sokan vannak telis-tele egymás iránt gyűlölettel és haraggal.

Mérgezett az egész világ. Mérgezett a föld és a vizek, de ez azért van így, mert az emberek szíve-lelke-szelleme lett megmérgezve beteg, természetidegen ideológiákkal. A világnak új, természet-analóg törvényekre, és békességre van szüksége, mert az uszurpátorok saját önös érdekeiket szem előtt tartva, hamis jogrendszert alkottak, amely káoszt és szörnyűségeket idézett a világra!

2020, május 31-én megkapta a világ az új és helyes törvényeket, 2021-ben megkapta a Kaleidoszkóp mátrixot és 2022-től pedig aktívan működik a Thelegon mátrix, amelynek még a neve is az, hogy az isteni akarat megszületése. Tehát az Istenanya megkérdőjelezhetetlenül átvette az irányítást, és így harc, konfrontáció mentesen adja meg az emberek számára a megtisztulás és felvirágzás lehetőségét. Valójában mindent megkapott a magyar nép és ezáltal az egész világ, az emberiség ahhoz, hogy az emberiség új reneszánsza megvalósulhasson.
Mint azt a római újév napján is hangsúlyoztam, minden nyerő kártya az Istenanya kezébe került és ki is fogja játszani. Rendet, egyszerűséget és békességet teremt, méghozzá úgy, hogy minden eszközt igénybe vesz annak érdekében, hogy megtisztulhasson az Élet minden területe.

A világbékesség most kifejezetten a magyarokon múlik, és minden történés a politikai színtereket is beleértve, az istenanya akarata alapján történik. Ezért aztán a magyarságnak csak egy útja van, az pedig a világbékesség megteremtése, és e téren minden azon múlik, hogy a magyarok milyen gyorsan térnek vissza saját lelki örökségükbe, a valódi SZENT TIARA felségjoga alá!

Sokan, sok mindent mondtak már nemzetünk jövőjéről, ezek közül gyakran emlegetik Pió atya próféciáját:
“Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre.”
Szerencsére már nagyon sokan érzik, szerte a világban, hogy a közelmúltban valami gyökeresen megváltozott.

Igen valóban, hiszen volt egy 2023. december 22-e amikor az Istenanya megnyerte az energetikai harcot és végleg elindult hódító útján, és volt egy 2024. február 21-e, amikor is a 12. évben végleg eldőlt, hogy a világügyelő tényleges hatalomba került.

Már csak annyi kell a mielőbbi világbékességhez, hogy azt a női Rendet, amelyet az Istenanyáról neveztek el és a világbékesség magja, a lehető legszélesebb körben és hivatalosan is elismerjék, mint történelmi hagyatékot és történelmi egyházat...és amint ez megtörténik, elhallgatnak a fegyverek is.

Nem csak a háborúskodás marad abba, hanem legalább ennyire fontos, hogy rövid időn belül megváltozik a világgazdaság szerkezete, és leomlanak sziklaszilárdnak hitt légvárak politikában, a joggyakorlatban, az egészségügyben, az oktatásban és minden területen. Erről már beszéltem korábban is az Ukrán-Orosz konfliktus kapcsán.
E pillanatban még végtelenül nagy a kétségbeesettség, rengeteg a kérdés, senki nem tudja, hogy mi a megoldás, hogy és miképp juthatnánk el a megnyugváshoz és a normalitáshoz…

Minden elemző találgat és ezer ötletük van a konfliktusok eszkalációjának forgatókönyveire, de valójában senkinek sincs valós alternatívája a békére, minket kivéve….
S nyilván nem csak annyiból áll az egész, hogy ismerjék el a MAGURA Eredetrendet, és varázsütésre megtörténik a csoda… Nem! Rendkívül sok és jól összehangolt munka szükséges a célok eléréséhez, de amikor és ahol Istenanya tisztelete az őt megillető méltó helyen van, ott minden helyes irányba mutató tett zökkenőmentesen végbe megy.

Az áldás, az áldott állapot olyan ma még elképzelhetetlenül jó dolgokat gördít elénk, amikor a legjobb szándékkal a legtöbb jó elve mentén cselekszünk, hogy el sem lehet semmit rontani!
Az erő az egységben és a harmóniában lakozik. Ahol az emberek egymást tépik és marják, ahol békétlenkednek, onnan pillanatok alatt elillan a harmónia.

Viszont ahol az emberek készek és képesek kisebb-nagyobb nézetkülönbségeiken túllépve meghaladni önmagukat, és az Istenanya szoknyája köré gyűlve egy elv, egy rendszer mentén összegyűlnek, ott bármilyen nagyszerű dolog megtörténhet.
Tudom nem könnyű elhinni ennyi hányattatás és sorscsapás után, hogy meghallgattattak az imák, és eljött a beteljesülés időszaka!

Eljött, és immáron négy esztendővel ezelőtt kihirdettetett az Egyetemes Szent Szellem Élet Kánonja, amely a kihirdetése pillanatától érvényben van, függetlenül attól, hogy ki és hogyan vélekedik róla. A tények viszont vitathatatlanok: Az Élet Kánonban foglaltak minden vonatkozásban egyre másra foganatba mennek, és a már említett változások végbe mentek.

Sokan gondolhatják, hogy mindezek a pozitív változások csak úgy maguktól történtek...de amennyiben ez így volna, a világ nagyjai nem vészforgatókönyvekben gondolkodtak volna, hiszen ők is a metafizikai létvalóság törvényszerűségeiből olvasták ki a végromlás elkerülhetetlenségét.

Azonban beleestek a férfigőg csapdájába, így a véleménybuborékban nem szerepelt az a lehetőség, hogy az Istenanya leghűbb leányán keresztül az asztalra csap és azt mondja, hogy elég az őrületből! Van más út út is, van élhető és használható megoldás, de ehhez az embernek kell EMBERRÉ válni, és ehhez azoknak kell önmérsékletet gyakorolniuk, akik eddig képtelenek voltak rá. ..és ha nem megy nekik, akkor folytathatják más létsíkon, mert az elkövetkező időszakok energetikai állapota csak azokra hat serkentőleg, akik képesek ráhangolódni.
Kedves egybegyűlt ünneplő magyar emberek,
a világ végtelen éhségtől hajtott kufárai kitalálták nekünk a Great reset meséjét. Ők a saját világnézetük alapján szeretnék az elkövetkező kort uralni. Ismét ők szeretnének felül lenni és az új korszak törvényszerűségeit lefektetni. Ezzel azonban elkéstek. Az új korszak törvényeit az Élet Kánon tartalmazza, amely a GOOD RESET alapjául szolgál.

S ezt az újraindítást az átlagemberek fogják végigcsinálni, mert végképp elegük lesz abból az őrületből, amit a nagyfiúk megálmodtak a világ népei számára, és béke érdekében hajlandóak lesznek leszámolni a múlttal.
Amikor 2017-ben egy társaságban elmeséltem, hogy a Szakrális Magyarország lesz a Nagy Világbéke Alku megálmodója és kivitelezője, azt mondták, hogy örüljek ha a Szakrális Magyarország mint szervezet létrejön, de államként semmi esélye.

Akkor azt mondtam, hogy MOST ez így van, de még pár év és ennek egyre nagyobb lesz az esélye. A SZMO akkor fog megvalósulni, amikor körülöttünk mindenkinek baja lesz..és tessenek megnézni, alakul a dolog!
Mi nem vagyunk elkeseredve, nem aggódunk, mert mi pontosan tudjuk, hogy mi lesz a játszma vége, és azt is látjuk, hogy minden menetrend szerint zajlik a világban.

Bizonyos folyamatoknak végbe kell mennie, és ki kell alakulnia a helyzetnek ahhoz, hogy az emberek pontosan azt akarják, amit nyújtunk számukra. Egyébként hajszálpontosan azt adjuk amiről álmodoztak, csak eddig és még egy darabig el sem tudták képzelni, hogy pillanatok alatt végbe mehet az adott rezsim hervadása. ..és hogyne menne végbe, amikor az istenanya győzött és az az akarata, hogy rend egyszerűség és békesség legyen ezen a világon!

Ma még nagyon kevesen tudnak rólunk és jelentéktelennek tartanak minket, és ez így jó! Mi nem vágyunk feltűnésre, hírnévre és hasonlókra sem. Mi lankadatlanul haladunk a sajátos utunkon, és tesszük, amit az adott időszak megkövetel tőlünk, és arra készülünk, hogy amikor megérik a gyümölcs, készek legyünk a szüretre.
Nálunk az a mondás járja: Egy Mindenkiért, Mindenki Egyért!

… és ez nemzeti szinten is megvalósul, akkor, de csakis akkor, végbe megy a várva-várt csoda…
Áldás az igaz úton járókra!